Modernizace učebny pracovní výchovy a bezbariérovost školy

Vážení rodiče, milí žáci,
před několika měsíci jsme uspěli v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy. Během letních prázdnin pracujeme na jeho realizaci.
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu
formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem
projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro
jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav
spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení. Realizací projektu bude modernizována Učebna pracovní výchovy (dílna, keramická dílna,
kreslírna) včetně zázemí pro pedagoga – pro výuku pracovní výchovy. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní
školy, vybudován bude výtah. Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků těchto klíčových kompetencí
technické a řemeslné obory.
V současné době jsou odborné učebny v suterénu již hotové a dokončuje se venkovní výtah. Celková částka přesáhne 6 miliónů korun.