Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, od 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Zařízení školního stravování je v provozu. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet nařízená opatření. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Oběd může rodič přihlásit pro dítě 1., 2. ročníku (konzumace v jídelně), nebo pro dítě, které navštěvuje vyšší ročník a které se nadále distančně vzdělává (zde je nutné si oběd vyzvednout přes venkovní okénko a odnést v jídlonosiči), vždy za dotovanou cenu. Oběd si žák 3. a vyššího ročníku vyzvedává v době od 11. 00 do 13. 45 hodin. Prosíme o přihlášení oběda na 18. 11. 2020 nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 (10 hodin), abychom zajistili nákup potravin dle přihlášených strávníků. V případě potřeby kontaktujte vedoucí jídelny pí Kupkovou v pondělí 16. 11. od 7.00 do 11.00 hodin na tel.: 377 824 344.
Školní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. ročníku dle standardní doby. Každou třídu bude mít na starosti jedna vychovatelka. Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.
Veškeré další organizační informace obdrží všichni rodiče prostřednictvím tř. učitelů elektronickou cestou nejpozději do pátku 13. 11. 2020. Žáci 3. a vyššího ročníku se i nadále vzdělávají formou distanční výuky beze změn.