Category Archives: Úřední deska

Rozpočet na rok 2020 včetně výhledu

Rozpočet na rok 2020 včetně výhledu

Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
v uplynulých dvou letech jsme na naší škole realizovali projekt Rozvíjíme klíčové kompetence I. Protože jsme tento projekt vyhodnotili jako velmi zdařilý, pokračujeme v něm i nadále. Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 02. 2019 v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 1 900 363,00 Kč.
Díky těmto prostředkům můžeme i nadále realizovat aktivity, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. klub… Nově jsme zařadili školní kariérové poradenství, projekty ve škole i mimo ni.
Veškeré informace a přihlášky získají žáci 3. září od svých třídních učitelů. Všechny aktivity budou hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma.

Modernizace učebny pracovní výchovy a bezbariérovost školy

Vážení rodiče, milí žáci,
před několika měsíci jsme uspěli v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy. Během letních prázdnin pracujeme na jeho realizaci.
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu
formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem
projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro
jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav
spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení. Realizací projektu bude modernizována Učebna pracovní výchovy (dílna, keramická dílna,
kreslírna) včetně zázemí pro pedagoga – pro výuku pracovní výchovy. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní
školy, vybudován bude výtah. Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků těchto klíčových kompetencí
technické a řemeslné obory.
V současné době jsou odborné učebny v suterénu již hotové a dokončuje se venkovní výtah. Celková částka přesáhne 6 miliónů korun.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

Rozhodnutí o přijetí k ZV od šk. roku 2019_2020

Projekt „Modernizace odborných učeben základní školy“

Projekt „Modernizace odborných učeben základní školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003289

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Dalším výsledkem projektu bude zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a přispění k zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu jsou také úpravy venkovního prostranství, vybudován bude venkovní altán a osazena zeleň na zahradě školy.

Výstupem projektu je:

  • Učebna přírodních věd (v podkroví) vč. kabinetů – pro výuku přírodních věd (fyzika, chemie, přírodopis, praktika z přírodopisu),
  • Učebna informatiky (v podkroví) vč. kabinetu – pro výuku informatiky,
  • Učebna informatiky (3.NP) – pro výuku informatiky,
  • Jazyková učebna (1. NP) – pro výuku anglického, německého a ruského jazyka.

 

Rozpočet projektu je 16,5 mil. Kč, z toho dotace činí 14,8 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.