Category Archives: Úřední deska

Vyhlášení volných dnů na 25.-26.10.2021

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po přechozím projednání se zřizovatelem školy ze dne 20. 10. 2021, vyhlašuje ředitel školy pro žáky VOLNÉ DNY (ředitelské volno), a to na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021.
Důvodem je zhoršující se místní epidemická situace, omezení kontaktu mezi žáky a zamezení eventuálního šíření onemocnění COVID-19.
Školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu. Obědy budou dětem na pondělí a úterý odhlášeny. Výuka v prezenční formě, distanční formě a jejich kombinace končí tento týden v pátek 22. 10. 2021. Podzimní prázdniny jsou od 27. 10. do 29. 10. 2021. V týdnu od 25. 10. do 29. 10. 2021 proběhne kompletní dezinfekce prostor obou budov školy. PhDr. Oldřich Šik, MBA, ředitel školy    

Příloha: Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou 

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy 2020_21

Úřední hodiny

Pondělí              dr. Šik 7 – 10 h; Mgr. Mattasová 13 – 14.30 h

Úterý                   dr. Šik 12 – 13.00 h

Středa                dr. Šik 7 – 10 h; Mgr. Černá 13 – 14.30 h

Čtvrtek                A. Winkelhöferová, asistentka

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, poskytuje Mgr. Radomíra Černá, zástupkyně ředitele.

Pověřenec pro GDPR je Mgr. Bc. Michaela Comová, tel.: 724 862 740, e-mail: michaela.comova@cca.cz

Výroční zpráva o činnosti školy je veřejnosti přístupná v ředitelně školy v určených hodinách pro veřejnost.

Základní informace k začátku školního roku

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě. Test se provede první den školního vyučování (u žáků prvních tříd se testování provede druhý den školního vyučování – děti mají první den zdravotní roušku nebo respirátor pouze ve společných prostorách, rodiče respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole, třídě), dále se testuje ve škole v termínech 6. září a 9. září 2021. (Pokud rodič nechce nechat testovat dítě ve škole, využije možnosti předložení negativního testu z odběrového místa a předání škole ve dnech testování, tj. k 1. 9. 2021, 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021. PCR testování zajištěné rodiči v odběrovém místě se předkládá škole k 1. 9. 2021 a k 6. 9. 2021.) Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 nebo mají platný negativní test z odběrového místa.
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty zdravotní obličejovou maskou nebo respirátorem. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty: a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení), viz příloha.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testován nebo se na něho nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo nedoloží v určený den platný výsledek o negativním testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. při výuce a ve společných prostorách školy, viz příloha.

Vnitřní opatření ředitele školy č. 2

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do ŠR 2021-2024