Category Archives: Výchovné poradenství

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

Pozvánka na aktiv rodičů vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích

Vážení rodiče, milí žáci,
aktuální verze brožury Čím budu je ke stažení  ZDE.  Najdete v ní přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií. Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří ZDE.

Poskytování poradenských služeb školou ve školním roce 2022/2023

 • Standardní poradenské a konzultační služby jsou bezplatně poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům MZŠ Zruč-Senec je poskytována metodická pomoc, a to v souladu s vyhl. č. 116/2011 Sb. v platném znění.
 • Poskytování poradenských služeb se zaměřuje především na tyto oblasti:
 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle doporučení ŠPZ

(nastavení, plnění a vyhodnocování podpůrných opatření)

 • vyhledávání žáků nadaných a mimořádně nadaných a jejich rozvoj dle doporučení ŠPZ

(nastavení, plnění a vyhodnocování podpůrných opatření)

 • pomoc žákům, kteří k nám přestoupili z jiných škol – začlenění do kolektivu, aklimatizace
 • prevence a řešení vzdělávacích nebo výchovných obtíží ve škole nebo doma
 • prevence školní neúspěšnosti – příčiny, volba vhodné strategie
 • prevence různých forem rizikového chování (návykové látky, šikana, kyberšikana…)
 • vytváření příznivého klimatu ve třídách (využívání intervenčních programů)
 • další faktory související se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • kariérového poradenství zahrnující vzdělávací, informační a poradenskou podporu při výběru dalšího vzdělávání
 • podpory, vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, s odlišnými životními podmínkami nebo žáků s odlišným mateřským jazykem – souladu
  s vyhláškou č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina I a II) v platném znění
 • pomoc žákům, u kterých přetrvávají obtíže s opětovným zapojením do školního kolektivu.

 

 • Systém zajišťování služeb školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP):

výchovná poradkyně pro 1. až 5. ročník, podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných                            

Mgr. A. Kroftová
pavilon, 2. A
377 824 741      
čtvrtek  13.00 až 13.45

výchovná poradkyně pro 6. až 9. ročník                            

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
ředitelna
377 824 284
středa  13.00 až 14.30 – dle domluvy

školní kariérový poradce pro 1. až 9. ročník, přijímací řízení     

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele         
ředitelna           
377 824 284
lichá středa – dle domluvy

metodici rizikového chování:

PhDr. O. Šik, MBA
ředitel, hlavní budova   
377825 142       
úterý      13.30 až 14.15

Mgr. K. Mašková
hlavní budova    1. p.      
377 824 742      
čtvrtek   13.00 až 13.45

Mgr. H. Müllerová          
hlavní budova    1. p.      
377 824 742      
čtvrtek   13.00 až 13.45

speciální pedagog pro žáky 1. stupně, školní asistent (nápravná péče):

Mgr. M. Kubíková           
pavilon, 1. B                    
377 824 741      
úterý  12.05 až 12.50

speciální pedagog pro žáky 2. stupně:

Mgr. M. Mattasová, zástupkyně ředitele             
ředitelna            
377 824 284      
čtvrtek  13.00 až 13.45

 • Zaměstnanci školského poradenského pracoviště (ZŠ) spolupracují se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem), střediskem výchovné péče, policií, orgánem sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), popřípadě dalšími orgány státní moci. Zachovávají mlčenlivost o osobních a citlivých údajích v souladu s GDPR.
 • Škola předem informuje žáka nebo jeho zákonného zástupce o jeho právech a povinnostech
  i o tom, co může od poradenské péče poskytované ve školských poradenských zařízeních nebo jiných institucích očekávat nebo jaké z toho pro něj plynou případné důsledky.
 • Škola vede dokumentaci o poskytování podpůrných žákům v souladu s vyhláškou (viz výše).
 • Škola se řídí plánem prevence rizikového chování, školním programem proti šikanování
  a krizovými plány (metodický materiál PPP).

 

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)/Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи:
Masarykova ZŠ Zruč-Senec, školní 197, 330 08 Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23, viz příloha.
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 15. 6. 2022 na webových stránkách školy a na budově školy.Результати зарахування будуть оприлюднені 15. 6. 2022 року на сайті школи і на будівлі школи.
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.
Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022. Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

Oznámení o konání zápisu zde
Žádost o přijetí zde

Aktuální informace k předání přihlášek na SŠ a zápisového lístku

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci uvádíme následující postup. V pondělí 31. 1. 2022 dostanou žáci 9. ročníku a zájemci o studium na víceletých gymnáziích (z 5. a 7. ročníku) spolu s výpisem z vysvědčení dvě potvrzené přihlášky s vyplněným prospěchem a identifikačními údaji, dále obdrží potvrzený zápisový lístek, vzor vyplněné přihlášky a potvrzení o převzetí ZL. Toto potvrzení rodič podepíše a žáci je donesou nejpozději do pátku 4. 2. do školy (odevzdávají svému tř. učiteli). Pokud si žáci z 5. nebo 7. ročníku budou podávat pouze jednu přihlášku, nemusí druhou vracet. Oproti původní informaci nebudou žáci nosit do školy vyplněné přihlášky ke kontrole, nadále mě však můžete v případě potřeby kontaktovat telefonicky nebo mailem. Připomínáme termín doručení přihlášek na SŠ do konce února.

Žáci 9. ročníku jsou průběžně informováni také prostřednictvím platformy TEAMS (upřesnění k vybraným oborům, změnám průběhu Dnů otevřených dveří a další aktuální informace ze SŠ).

Informace k vyplnění a uplatnění zápisového lístku

Žáci si zatím ponechají ZL u sebe a vyčkají na výsledek přijímacího řízení. Pokud je žák přijat na obě školy (obory) zároveň, vybere preferovaný obor studia, vyplní horní část ZL a zákonný zástupce doručí ZL do 10 pracovních dnů na vybranou SŠ. Tím potvrdí nástup žáka do 1. ročníku. V tomto případě nelze svoji volbu změnit.

Pokud je žák přijat na jeden obor, a na druhý ne, odevzdá ZL na SŠ (obor studia), kam byl přijat (opět lhůta 10 pracovních dnů), a zároveň si může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí.  Stáhnout zápisový lístek zpět lze tedy pouze v případě, že se žák dostane na obor studia na odvolání. V takovém případě zákonný zástupce vyzvedne ZL z původní SŠ, vyplní spodní část ZL a obratem doručí ZL na školu, kam byl žák přijat na odvolání.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2021/2022

Pozvánka na aktiv rodičů vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích

Vážení rodiče, milí žáci,
aktuální verze brožury Čím budu je ke stažení  ZDE.  Najdete v ní přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií. Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří ZDE.

Žáci devátého ročníku mají všechny informace zároveň nahrané v týmech. Střední školy průběžně rozesílají nejrůznější aktuální informace, které ukládáme do týmů nebo je posíláme prostřednictvím Školy online. Doporučujeme průběžně sledovat uvedené komunikační platformy a také naše webové stránky.

Přihlášky na obory s uměleckým zaměřením (TZ) nebo přihlášky ke studiu na sportovním gymnáziu (9. roč., třída A – TZ) se podávají do 30. 11. 2021.

Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích se koná v úterý 7. 12. 2021 od 16.30 hodin v jazykové učebně (přízemí hlavní budovy)  ONLINE přes platformu Teams. Odkaz k přihlášení zašleme několik dnů předem.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele