Historie

Po stopách historie Masarykovy základní školy Zruč-Senec

V neděli dne 14. června roku 1936 v 10 hodin dopoledne byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě základní školy ve Zruči za účasti obecního zastupitelstva a zástupců všech spolků v obci. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo dlouhé jednání a žádosti o tzv. odškolení z Druztové, kam Senec i Zruč dlouhá léta patřily. Povolení k vyškolení a zřízení samostatné dvoutřídní obecné školy získala naše obec v prosinci roku 1934. Za čtyři měsíce byla postavena nová jednoposchoďová škola. Měla 3 třídy, 2 kabinety, 1 dílnu, 1 školní kuchyni, oddělení dívčí a chlapecké toalety, byt o dvou pokojích a kuchyni pro správce školy. Zastavěná plocha měřila 301 m. Slavnostní otevření nové školní budovy ve Zruči se konalo dne 28. října 1936 za účasti více než 1 000 osob z místa i celého okolí. Průvod vyšel od hostince pana Bílka na návsi, zastavil se u pomníku padlých a za zvuku hudby došel k nové škole. Po slavnostních proslovech následovala prohlídka školy a večer se konala v sále hostince slavnostní akademie. Odškolení a otevření nové školy bylo provedeno dne 1. ledna 1937. Prvním řídícím učitelem byl ustanoven pan Oldřich Kadlec z Druztové.Dne 1. února 1937 dostala místní školní rada od Okresního školního výboru v Plzni rozhodnutí, že pan prezident T. G. Masaryk svolil, aby nová budova byla pojmenována „Masarykova obecná škola“.

První školní rok v osvobozené vlasti začal 3. září 1945. V tu dobu byla škola obsazena jednotkou amerického vojska. Již od podzimu roku 1944 byli v budově ubytováni cizí příslušníci – Němci a přistěhovalci z východu. A tak se české děti ocitly rok bez školy. Vyučování buď vůbec neprobíhá, nebo jen nedostatečně v náhradních budovách či venku. 10. září 1945 Američané školu opustili, ale bohužel ji zanechali v žalostném stavu, zařízení bylo zničeno. Nastoupili tedy dobrovolníci – rodiče, děti i ostatní obyvatelé, a obětavě školu zvelebili natolik, že 30. září proběhlo slavnostní znovuotevření. Prvním poválečným řídícím učitelem se stal pan Karel Neužil. V listopadu 1946 byl dodán škole zvukový promítací přístroj pro výchovu, vzdělávání i poučení mládeže i obyvatelstva. Promítalo se vždy v pátek v 17 a 20 hodin. Zájem byl značný. V roce 1948 nastoupil nový ředitel, pan František Gruber. V listopadu 1955 byl zakoupen školní rozhlas. V září 1958 rozhodla rada MNV, že na jaře roku 1959 bude zahájena přístavba školy v takovém rozsahu, aby do tří let mohla být ve Zruči zřízena devítiletá škola. První práce na stavbě začaly 22. března 1959. Práce pokračovaly do listopadu, dále pak od konce února 1960. Bylo dokončeno zdivo suterénu a 2. patra. Pracovali brigádníci i námezdní dělníci. Během prázdnin se stará budova zvedla o 1 patro, byla zastřešena, povedlo se i mnoho vnitřních úprav. Práce pokračovaly i po zahájení školního roku, předělávala se elektrická i vodovodní instalace, zavádělo se ústřední topení. Ředitelkou školy v době přestavby bal paní Květoslava Kučerová a zhostila se náročné situace výborně. Dne 1. září 1963 byla slavnostně otevřena Základní devítiletá škola. Jejím ředitelem byl ustanoven pan Václav Čech. V pondělí 2. září přišlo do školy 379 žáků a byli rozděleni do 13 tříd. Obvod tvořily obce Zruč, Senec, Druztová, Dolany, Nadryby, Kostelec, Planá, Nynice, Česká Bříza. Ze Zruče a Sence bylo 274 žáků. Od roku 1968 působil na škole jako ředitel pan Václav Singule.

Při škole byla také založena školní družina. V září 1969 se konečně budova dočkala provedení fasády. Během května a června bylo provedeno oplocení celého školního areálu. Tuto práci vykonali zdarma členové rodičovského sdružení. Od roku 1973 je v budově také pobočka Lidové školy umění ve Třemošné.

Dne 8. března 1974 byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu tělocvičny na školní zahradě. Montáž haly provedl národní podnik Armabeton. Tělocvična byla postavena v „akci Z“. Slavnostní otevření tělocvičny proběhlo 13. listopadu 1977. Po projevech a prohlídce následoval kulturní program a tělocvičná vystoupení.

V dubnu 1980 byly zahájeny přípravné práce k výstavbě nového pavilonu. Do provozu byl uveden 7. ledna 1985. Součástí budovy pavilonu byla i školní jídelna a moderní kuchyně. Zároveň se stavěla nová kotelna, na níž se postupně napojila budova školy i tělocvična. Od března 1985 začala být škola napájena z nového vodovodu. Tím byl vyřešen nedostatek vody ve škole. Během září a října 1985 se dokončovaly terénní úpravy kolem budovy a bylo dokončeno oplocení.

Události listopadu roku 1989 se promítly také do práce školy. Dne 7. března 1990 byl rozhodnutím ministra školství vrácen škole čestný název „Masarykova základní škola“. Na jaře 1990 proběhly konkurzy na ředitele škol. Radou okresního výboru byl do funkce ředitele školy jmenován pan učitel Miroslav Kopejtko. Dosavadní ředitel pan Václav Singule odešel po 27 letech působení na zdejší škole do důchodu.

Během prázdnin zmizela ze dvora budova staré školní jídelny, byly provedeny další práce na úpravě prostředí školy. Rovněž se začalo pracovat na sportovním areálu na přilehlém pozemku. Na podzim roku 1991 bylo započato se stavbou spojovací chodby mezi hlavní budovou a tělocvičnou a v oddělené části školní jídelny byla zřízena cvičná kuchyně. Práce pokračovaly o prázdninách roku 1992. V suterénu staré budovy byly vybudovány nové šatny, upravena nová dílna. V lednu byla zpřístupněna malá tělocvična v pavilonu. Od října 1993 byl v suterénu staré budovy zřízen školní bufet. Pro školní rok 1994/1995 bylo dokončeno vybavení počítačové učebny v hodnotě pře půl milionu korun. V průběhu roku 1995 byla zřízena v areálu školy zubní ordinace.

Od roku 1982 mohli žáci vycházet z 8. tříd a této možnosti využívali. Od školního roku 1996/1997 byla opět zavedena povinná devítiletá školní docházka.

V roce 1998 byla naše škola připojena k internetu. V následujících letech probíhaly průběžné nutné úpravy interiéru i v okolí školy. V roce 2000 byla opravena elektroinstalace, vybudovala se dvě volejbalová hřiště, sprinterská dráha, doskočiště. Roku 2001 byla zřízena sborovna ve 2. patře, na severní straně pavilonu byla vyměněna okna, modernizovala se učebna informatiky – nová tiskárna a počítač na server, pro školu se zakoupila videokamera a fotoaparát. Ve školním roce 2002/2003 započala spolupráce naší školy s Domem dětí a mládeže Kamarád v Třemošné. V souvislosti s keramickým kroužkem, který DDM pořádá, byla obecním úřadem zakoupena vypalovací pec a ta byla umístěna do suterénu školy.

V roce 2003 se funkce ředitele školy vzdal pan ing. Miroslav Kopejtko. Na dobu určitou do výsledků konkurzu zastávala místo ředitelky paní Mgr. Alena Kořenová. V roce 2004 nastoupil do funkce ředitele školy pan dr. Oldřich Šik.

Pan ředitel O. Šik zavedl řadu nových tradic. Na podzim roku 2004 vyšlo 1. číslo školního časopisu Hovory Masarykovy základní školy. Časopis vychází 2x ročně dodnes.

Začal se pořádat Den otevřených dveří, byl založen dětský parlament, který se schází 2x ročně, žáci 9. ročníku se začali pravidelně zúčastňovat návštěv okresního soudu v Rokycanech, případně besed přímo s ZRU- 473panem Mgr. R. Hronkem. Také se začalo pořádat společné rozloučení s žáky 9. ročníků, na něž si žáci se svými třídními učiteli připravili kulturní program a poté obdrželi z rukou pana ředitele a pana starosty pamětní list a drobný dárek.

O letních prázdninách roku 2005 byla provedena generální rekonstrukce dívčích WC v hlavní budově školy v celkové hodnotě 670 000,- Kč, bylo provedeno vymalování a olejový nátěr ve 2. patře. Ve II. pololetí školního roku 2005/2006 se započalo na přípravě nového ŠVP, což byl velmi náročný úkol. K 1. 1. 2006 byla obcí Zruč-Senec zřízena školská rada sestavená ze zvolených zástupců jmenovaných na dobu 3 let.

Během prázdnin roku 2006 se vyměnila podlaha ve velké tělocvičně (finančně velmi nákladné), vymalovalo se 1. patro, opravila se střecha, kotelna, vodovod a kanalizace, elektroinstalace. Tento školní rok byl náročný zejména vzhledem k tvorbě našeho Školního vzdělávacího programu, který se začal realizovat ve školním roce 2007/2008. Byly zavedeny nové předměty – výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví a mediální výchova. S tím souvisí zřízení mediální učebny s interaktivní tabulí a novým mobilním vybavením. Učebna je umístěna v přízemí. Opět se pokračovalo v opravách a malování. Do některých učeben byly zakoupeny nové tabule, lavice a židle, pořídil se nový kotel, byla nově vybavena školní jídelna. V roce 2008 byla vytvořena vnitřní počítačová síť, došlo k propojení internetu mezi oběma budovami školy. V dalších letech byla dále vybavována kuchyně, jídelna, proběhla oprava kotelny, postupná výměna oken na všech budovách, zrekonstruována střecha na velké tělocvičně.

V roce 2009 se naše škola poprvé zapojila do charitativního projektu Srdíčkové dny pod patronací Školního parlamentu, do kterého se pravidelně zapojují děti naší školy koupí různých přívěsků, magnetek apod. Ve školním roce 2009/2010 bylo dokončeno malování v pavilonu, byly zakoupeny lavice a židle do 4 tříd, do tříd byly dodány vestavěné skříně. Naše škola se také v tomto školním roce zapojila do projektu EU – Peníze školám. Finanční prostředky z projektu v celkové výši 1 760 634,- Kč byly čerpány na inovaci a individualizaci výuky (obnova ICT ve škole, prostředky na dělené hodiny, nový nZRU- 358ábytek do školní družiny). Moderní učebna ICT byla vybavena HW a SW pro 24 žákovských stanic a učitele včetně interaktivní tabule. Byla zrekonstruována kotelna – došlo k přistavení dvou nadzemních podlaží, ve kterých byla umístěna MK včetně služebního bytu 2+1. Během hlavních prázdnin se malovala tělocvična. Ve školním roce 2012/2013 byly všechny učebny v pavilonu vybaveny interaktivní technikou – byl zde nainstalován dataprojektor, ZRU- 232plátno a zakoupen notebook. V roce 2013 byly nainstalovány elektronické videozvonky v pavilonu a v přízemí velké budovy, v prostoru dvora proběhla instalace kamer z důvodu zajištění bezpečnosti našich žáků a ochrany majetku školy. Rovněž byla v souvislosti s narůstajícím počtem žáků navýšena kapacita školní družiny ze 100 na 130 žáků. Dále byly vyměněny vstupní dveře do pavilonu a dveře v patře, také dveře v přízemí hlavní budovy. Byly provedeny úpravy ve školní jídelně spojené s nabídkou výběru ze dvou jídel a s elektronickým objednáváním obědů. Nový způsob stravování byl zaveden 1. září 2013.

Školní rok 2013/2014 přinesl do výuky povinný další cizí jazyk v 7. ročníku – německý jazyk a ruský jazyk. V nabídce dále zůstávají volitelné předměty pro žáky 8. a 9. ročníku – seminář z matematiky, seminář z českého jazyka, domácí nauky, sportovní a pohybové hry, praktika z přírodopisu, konverzace v anglickém jazyce, elektronická písemná komunikace. V roce 2014 byly do dvou tříd ve velké budově nainstalovány dataprojektory a dodány notebooky. Začalo se s úpravou školního pozemku a s revitalizací školní zahrady. Byly vyměněny některé radiátory ve velké budově, bylo zakoupeno nové vybavení do tříd, sboroven i do družiny, proběhla nejnutnější oprava střechy hlavní budovy.

Během letních prázdnin před zahájením školního roku 2014/2015 se pokračovalo s úpravami a nutnou údržbou ve všech budovách školy. Pokračovalo se v malování, natřel se kovový plot kolem hřiště, byla vyměněna dřevěná pole oplocení. Byl proveden servis výpočetní techniky, vyměněny koberce v pavilonu a ve sborovnách. Ve velké tělocvičně byla vyměněna okna a opraveny toalety. Chodby byly zútulněny novým sezením v přízemí a ve druhém patře. V současné době jsou všechny učebny vybaveny výškově stavitelným nábytkem včetně nových tabulí. Druhým rokem pokračují úpravy školní zahrady. Všechny stavební a jiné úpravy probíhaly za vydatné finanční podpory obce.

Školní družina pravidelně organizuje pro veřejnost vánoční výstavy a jarní dílničky s velikonoční výstavou. Obě akce mají velikou návštěZRU- 188vnost a staly se velmi oblíbenými. Dále se podílejí na vítání nových občánků, na výrobě dárků ke Dni matek, na Dni otevřených dveří, na zápisu do 1. ročníku. Ve školním roce 2012/2013 byl navýšen počet školních družin na 6 oddělení, kam docházelo 170 žáků. Stejně tak se navýšil počet žáků naší školy. Za posledních 10 let stoupl o sto žáků. Aktuálně do školy dochází 440 žáků v devatenácti třídách, školní družinu navštěvuje 190 žáků v sedmi odděleních.

 Výuka je během roku doplňována kromě návštěv kulturních a sportovních akcí a tematických exkurzí také pravidelným kurzem lyžařského výcviku v sedmém ročníku, kurzy plavání ve druhém a třetím ročníku a také kurzem dopravní výchovy ve čtvrtém a pátém ročníku. Žáci osmých a devátých tříd jsou formou předmětu Výchova k volbě povolání systematicky vedeni k výběru své profesní orientace. Velmi dobře se nám osvědčila spolupráce s Úřadem práce v Plzni i s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje. Využíváme možnost exkurzí do blízkých firem a podniků, navštěvujeme ukázkové dny na příslušných středních školách, perspektivy technického a odborného vzdělávání. Rodiče nejstarších žáků také využívají nabídku Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni ke zjištění studijních a jiných předpokladů potřebných pro další studium či výběr vhodné střední školy. Pro rodiče nejstarších žáků pravidelně pořádáme začátkem prosince aktiv, kde kromě aktuálních informací o přijímacím řízení také představují zástupci SŠ své obory. Metodik rizikového chování paní učitelka Mgr. K. Mašková ve spolupráci s ostatními vyučujícími zajišťuje primární prevenci včetně programu environmentální výchovy. Výchovná poradkyně pro první stupeň paní učitelka Mgr. A. Kroftová a poradkyně pro druhý stupeň paní zástupkyně Mgr. R. Černá spolu s asistentkami nápravné péče Mgr. M. Kubíkovou a Mgr. M. Mattasovou zajišťují vzdělávání jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak žáků talentovaných. Pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme pravidelně dny otevřených dveří. Rodiče i děti mají možnost seznámit se s budoucími vyučujícími ještě před zápisem, mohou si prohlédnout prostory školy a seznámit se s naším způsobem výuky i zajištěním volného času žáků. V této oblasti spolupracujeme především se ZUŠ Třemošná, která má u nás odloučené pracoviště, dále s DDM Kamarád Třemošná (kroužky výtvarně, dramaticky či sportovně zaměřené a kroužky cizího jazyka – angličtiny a němčiny, pro nejmladší žáky) a s TJ Zruč. Součástí školního areálu je již několik let i místní knihovna. Tu navštěvují žáci jak v dopoledních hodinách (hodiny literární, slohové a komunikační výchovy, besedy, hodiny vlastivědy či přírodovědy, školní kola recitačních soutěží), tak odpoledne ve svém volném čase. Předáváme tady žákům jejich první vysvědčení nebo se v červnu loučíme s těmi vycházejícími.

Naši učitelé a vychovatelky ve školní družině pravidelně pořádají během roku i celou řadu akcí pro obec a veřejnost, např. charitativní sbírky Srdce dětem aj., rozsvícení vánočního stromu, vánoční výstavy ŠD a ZŠ, Zručské pohybovky – okresní přehlídka pohybových skladeb, vystoupení ke Dni matek a na vítání občánků, Den otevřených dveří v pavilonu, Jarní dílničky s velikonoční výstavou, vydávání školního časopisu Hovory Masarykovy základní školy.

Během celého 80tiletého trvání zdejší školy se její žáci účastnili řady nejrůznějších soutěží a dosahovali výborných výsledků v rámci okresu, kraje i v celostátním měřítku. Nejvýraznější úspěchy za posledních deset let si můžete připomenout na následujících stránkách. Zcela jistě nám dáte za pravdu, že množství skvělých umístění znamená nejen vynikající reprezentaci naší školy, ale také nesmírně zodpovědný, pečlivý a trpělivý přístup našich učitelů k žákům a k jejich schopnostem.