Historie

Historie a současnost Masarykovy základní školy Zruč-Senec

V červnu 1936 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě základní školy ve Zruči. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo dlouhé jednání a žádosti o tzv. odškolení z Druztové, kam Senec i Zruč dlouhá léta patřily. Slavnostní otevření nové školní budovy ve Zruči se konalo dne 28. října 1936. Dne 1. února 1937 dostala místní školní rada od Okresního školního výboru v Plzni rozhodnutí, že pan prezident T. G. Masaryk svolil, aby nová budova byla pojmenována „Masarykova obecná škola“. Události listopadu roku 1989 se promítly také do práce školy. Dne 7. března 1990 byl rozhodnutím ministra školství vrácen škole čestný název „Masarykova základní škola“.

Škola je členěna na menší budovu (pavilon), kde jsou umístěny třídy 1. až 4. ročníku, 6 oddělení školní družiny, šatny, školní jídelna a malá tělocvična. V hlavní budově je ředitelství školy, třídy 4. až 9. ročníku, odborné učebny a šatny. Samostatně stojí v areálu školy budova, v níž se nachází velká tělocvična a v přízemí je zřízena zubní ordinace. V areálu školy se nachází i Místní knihovna, kterou využívají vedle veřejnosti také žáci. V současné době téměř polovina žáků dojíždí z okolních obcí. Tomu je přizpůsoben začátek vyučování, které začíná v 7. 25 hodin.

Jazyková komunikace a výuka jazyků: od třetího ročníku vyučujeme první cizí jazyk (AJ/NJ), od 7. ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk (AJ/NJ/RJ), v 8. a 9. ročníku nabízíme nepovinný předmět Španělský jazyk a v 9. ročníku volitelný předmět Společenskovědní seminář – výuka v anglickém jazyce.

Digitální gramotnost: výuka informatiky od 4. ročníku, posílená výuka informatiky na 2. stupni. Od 3. ročníku pracujeme s platformou TEAMS.

Kvalitní volnočasové aktivity nabízí žákům pobočka Lidové školy umění ve Třemošné, kroužky vedené pod Domem dětí a mládeže Kamarád v Třemošné (kroužky AJ/NJ pro nejmladší žáky, kroužky s výtvarným a sportovním zaměřením), sportovně nadaní žáci mohou navštěvovat oddíly TJ Zruč, dále např. i kroužek juda, karate nebo taneční kroužek. Škola disponuje dvěma tělocvičnami, nově zrekonstruovaným víceúčelovým hřištěm a menším hřištěm na míčové hry. Ve škole jsou zrekonstruované dílny a nově vybudovaná keramická dílna s kreslírnou.

Současný ředitel PhDr. Oldřich Šik, MBA, zavedl řadu nových tradic. Na podzim roku 2004 například vyšlo první číslo školního časopisu Hovory Masarykovy základní školy, který vychází pravidelně 2x ročně.  Začali jsme se  zapojovat do řady projektů. V letech 2017-2018 jsme čerpali prostředky z iROP na vybavení nově vytvořených podkrovních učeben – učebny přírodních věd s laboratoří, učebny ICT II, dále jsme z projektu modernizovali stávající učebnu ICT I a vybudovali jsme jazykovou učebnu. V rámci projektu Modernizace učebny pracovní výchovy byl na podzim 2019 vybudován i venkovní výtah spojující suterén s 3.NP hlavní budovy. Tím se stala škola bezbariérová.

Pokračujeme v projektu Rozvíjíme klíčové kompetence III. Z národního plánu obnovy jsme realizovali projekt Doučování žáků a nyní pracujeme na projektu Digitalizujeme školu.

Součástí školy je také odpolední školní družina. Do sedmi oddělení dochází kolem 180 žáků. K velmi úspěšným akcím školní družiny patří vánoční výstava nebo tvůrčí jarní dílničky s velikonoční výstavou. V odpoledních hodinách mohou děti využívat venkovní hřiště, v případě nepříznivého počasí je k dispozici tělocvična nebo venkovní učebna, která v dopoledních hodinách slouží také k výuce.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Nabízíme výběr ze dvou jídel a v současné době připravujeme pro žáky i zdravé svačiny – domácí pomazánky, ovocné i zeleninové saláty, 1x v týdnu je sladká svačina – dezert nebo domácí koláč. Pitný režim žáků je zajištěn prostřednictvím nápojových automatů – ve školní jídelně (pavilon) a v hlavní budově.

Ve škole jsou v každém patře hlavní budovy vytvořeny relaxační zóny, žáci mohou využívat i přilehlou školní zahradu. V současné době pracujeme na vybudování tzv. edukační zahrady.

Tradicí naší školy je i organizace jednodenních zahraničních exkurzí (do SRN) nebo vícedenních zájezdů. Velmi úspěšné byly zájezdy např. do Velké Británie, Rakouska, Francie, Itálie nebo do Holandska.

V nejbližší době plánujeme ve spolupráci se zřizovatelem vytvořit zázemí pro zájmovou činnost. Je zpracována projektová dokumentace nástavby na pavilon. V případě získání dotace vznikne pět místností pro školní družinu a jedna velká víceúčelová učebna pracovní výchovy kombinovaná s aulou.

Škola využívá ke komunikaci se žáky a zákonnými zástupci systém ŠKOLY ONLINE.

Vnitřní prostor školy je z důvodu bezpečnosti žáků i jako prevence vandalismu monitorován kamerovým systémem. Přístup do školy je zajištěn prostřednictvím elektronických čipů.