Základní škola

Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec Zruč-Senec. K 1. 1. 2003 získala škola právní subjektivitu a v souladu se zřizovací listinou zajišťuje základní vzdělávání, zájmovou činnost žáků mimo vyučování, stravování žáků a cizích strávníků. Navštěvují ji žáci z obce Zruč-Senec, Druztové, České Břízy, Dolan, Nadryb, Hromnice, Žichlic, Nynic, Chotiné, Plané, Kaceřova, Chrástu, Koryt, Dobříče, Kostelce, Třemošné, ale i Plzně.
Jedná se o úplnou základní školu tvořenou všemi ročníky. V současné době ji navštěvuje 483 žáků rozdělených do 19 tříd. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci si volí od 3. ročníku cizí jazyk – anglický, německý nebo ruský. Posílena je časová dotace pro výuku informatiky, přírodovědných předmětů a volitelných předmětů. Od 7. ročníku se vyučuje dalšímu cizímu jazyku, výběr volitelných předmětů je zaměřen na sportovní a pohybové hry, domácí nauky, praktika z přírodopisu, elektronickou a písemnou komunikaci, v neposlední řadě na semináře z matematiky a českého jazyka v 9. ročníku (včetně přípravy na přijímací zkoušky).
Provoz školní družiny pro žáky prvního stupně základní školy je zajišťován v sedmi odděleních denně od 11.00 do 16.30 hodin. Školní družina zajišťuje především výchovnou mimoškolní činnost mladších žáků formou výtvarných, sportovních a jiných činností pro 2OO žáků. Je nepostradatelnou složkou v prezentaci školy – akcích pro rodiče, žáky a veřejnost.
Ve školní jídelně je zajišťován oběd pro naše žáky, zaměstnance a důchodce. Výdej obědů probíhá po skončení vyučování nebo v době volné hodiny od 11.00 do 13.15 hodin, pro cizí strávníky od 10.30 do 11.00 hodin.
Škola úzce spolupracuje s …
Domem dětí a mládeže Kamarád Třemošná, odloučené pracoviště Zruč-Senec, pod vedením paní ředitelky I. Jelínkové, který u nás zajišťuje mimoškolní aktivity pro naše žáky v různých zájmových kroužcích a počátkem každého školního roku je jeho nabídka aktivit aktualizována podle zájmu dětí a jejich rodičů. Dále pak nabízí jednorázové, víkendové akce či letní zotavovací akce. Více informací naleznete na elektronické adrese www.ddmkamarad.cz
Základní uměleckou školou Třemošná, odloučené pracoviště Zruč-Senec, pod vedením paní ředitelky Mgr. J. Žižkové, ve které se vyučuje hře na nejrůznější hudební nástroje – dechové nástroje, housle, akordeon, klavír, sborový a sólový zpěv… Probíhá zde také hudební nauka a přípravná hudební výchova pro předškolní děti a děti z prvních tříd. Více informací naleznete na elektronické adrese www.zustremosna.cz

Informace subjektu